Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.

Oficiální název subjektu
Obec Biskupice
(obec je právnickou osobou - veřejnoprávní korporací)

2.

Důvod a způsob založení
Obec Biskupice (dále jen obec) vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. 
Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura 
Organizace zřízené obcí - Základní škola a mateřská škola Biskupice, okres Zlín  příspěvková organizace
4. Kontaktní spojení
 

1. Kontaktní poštovní adresa
Obec Biskupice
Biskupice 120, 763 41

  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Biskupice 120, 763 41 
 

3. Úřední hodiny
Pondělí: 07.30 - 12.00    13.00 - 17:00
Středa:  07.30 - 12.00    13.00 - 17:00

  4. Telefonní čísla
+420577136050 (účetní)
+420731555896 (starosta)
  5. Čísla faxu
+420577158363
  6. Adresa internetové stránky 
http://www.biskupiceuluhacovic.cz
  7. Adresa e-podatelny
ou-biskupice@volny.cz
  8. Další elektronické adresy 
obec-biskupice@volny.cz (starosta)
ou-biskupice@volny.cz (účetní)
  9. ID datové schránky
x6daq7g
5.

Případné platby lze poukázat
Komerční banka, a.s., pobočka Zlín, číslo účtu: 9229661/0100

6. Identifikační číslo (IČ)
00283771
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
CZ00283771 - plátce DPH
8.

Dokumenty
Úřední deska
Seznamy hlavních dokumentů:
Usnesení zastupitelstva, Rozpočet

Postup při podávání a vyřizování žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“, který upravuje práva tohoto přístupu a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány

Dle tohoto zákona Obecní úřad Biskupice (dále jen „OÚ“) jako povinný subjekt má za povinnost poskytovat veřejnosti informace, které se vztahují k její působnosti. Žadatel (každá fyzická nebo právnická osoba) může OÚ požádat o informaci ústně nebo písemně.

Obsah žádosti (včetně žádostí podaných elektronickou poštou přes elektronickou podatelnu) zpracovatel posoudí a vyřídí následovně:
1.  Je-li žádost podána písemně, podatelna ověří, zda žádost obsahuje předepsané náležitosti a zaznamená ji do podacího deníku. Neobsahuje-li žádost všechny uvedené údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona a obecní úřad žádost odloží.  

2.  Je-li žádost podána ústně (osobně na OÚ nebo telefonicky), poskytuje OÚ žadateli informaci neodkladně, pokud ji má k dispozici, také zpravidla ústně, případně na základě posouzení rozsahu požadované informace sdělí, že tato informace musí být vypracována v písemné podobě, předloží žadateli k vyplnění formulář žádosti a podá nezbytné informace o průběhu vyřizování žádosti. Záznam o ústní žádosti o informaci se pořizuje pouze v případě, že žádost není kladně vyřízena, tj. není poskytnuta informace nebo považuje-li žadatel informaci za nepostačující.

3.  V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně, vyzve odpovědný pracovník žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, předloží odpovědný pracovník starostovi obce rozhodnutí o nevyhovění žádosti. 

4.  V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti OÚ, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí žadateli do 7 dnů ode dne doručení žádosti.

5.  V případě, že existuje zákonem stanovený důvod pro neposkytnutí informace, vydá rozhodnutí 
o nevyhovění žádosti a toto rozhodnutí zašle žadateli.
Nelze poskytnout informaci, která má povahu:

a)    názoru, budoucího rozhodnutí, nově vytvářené informace v souladu s § 2 odst. 4 zákona 
o informacích,

b)    utajované skutečnosti v souladu s § 7 zákona o informacích,

c)    obchodního tajemství ve smyslu § 9 zákona o informacích,

d)    informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, podle § 10 zákona 
o informacích,

e)    předmětu ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským ve smyslu 
§ 11zákona o informacích,

f)    osobního údaje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.   V ostatních případech poskytne požadovanou informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění, a to včetně možnosti nahlédnutí do spisu a pořízení kopie, pořízení záznamu na paměťových médiích.

7.  Pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, sdělí OÚ žadateli do 7 dnů údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.

8.  Lhůta pro poskytnutí informace může být OÚ prodloužena ze závažných důvodů, nejvýše však 
o deset dní. Závažnými důvody jsou vyhledání a sběr objemného množství oddělených
a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, konzultace s jiným povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

9.  OÚ je v souvislosti s poskytováním informací oprávněn žádat úhradu ve výši nákladů spojených 
s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. OÚ může vyžádat
i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.
V případě, že bude OÚ za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu
s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena.
Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, OÚ žádost odloží.

10.  Žádost je též možné podávat elektronickou poštou. Podacím místem je v tomto případě pouze podatelna (adresa podatelny je podatelna@biskupiceuluehacovic.cz). Takto podaná žádost se vytiskne 
a zaznamená do centrální evidence.

11.  Pokud OÚ žádosti nevyhoví, byť jen zčásti, vydá ve lhůtě 15 dnů rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.  Rozhodnutí musí obsahovat číslo jednací a datum vydání, označení žadatele, vlastní rozhodnutí s uvedením s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění rozhodnutí o omezení práva na informace, poučení o odvolání.

12.  Proti rozhodnutí OÚ o odmítnutí žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona, podává se písemně doručenkou na adresu OÚ, rozhoduje o něm zastupitelstvo obce (jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce) nebo krajský úřad (jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti).

 13.  Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel dle § 16a zákona, rozhoduje o ní zastupitelstvo obce. 

Formuláře

 Žádost lze též formulovat volně s uvedením následujících údajů:

identifikace žadatele:

u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště

 

u právnické osoby: název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla).

 

Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
charakteristika požadované informace
způsob poskytnutí informace (písemně, na paměťovém médiu, e-mailem, k osobnímu vyzvednutí)
musí z ní být zřejmé, že je určena OÚ Biskupice
podpis žadatele.

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.09.2019 - Žádost o poskytnutí informace 03/2019
Huňka Ondřej
20.08.2019 - Žádost o poskytnutí informace 02/2019
Huňka Ondřej
18.04.2019 - Žádost o poskytnutí informace 01/2019
Huňka Ondřej
06.06.2018 - Žádost o poskytnutí informace 04/2018
Huňka Ondřej
05.03.2018 - Žádost o poskytnutí informace 03/2018
Huňka Ondřej
22.01.2018 - Žádost o poskytnutí informace 02/2018
Huňka Ondřej
16.01.2018 - Žádost o poskytnutí informace 01/2018
Huňka Ondřej
16.10.2017 - Žádost o poskytnutí informace 07/2017
Huňka Ondřej
24.08.2017 - Žádost o poskytnutí informace 03/2017
Huňka Ondřej
24.08.2017 - Žádost o poskytnutí informace 04/2017
Huňka Ondřej
24.05.2017 - Žádost o poskytnutí informace 05/2017
Huňka Ondřej
24.05.2017 - Žádost o poskytnutí informace 06/2017
Huňka Ondřej
03.04.2017 - Žádost o poskytnutí informace 02/2017
Huňka Ondřej
21.03.2017 - Žádost o poskytnutí informace 01/2017
Huňka Ondřej
03.11.2016 - Žádost o poskytnutí informace 02/2016
Huňka Ondřej
10.02.2016 - Žádost o poskytnutí informace 01/2016
Huňka Ondřej
20.05.2015 - Žádost o poskytnutí informace 01/2015
Huňka Ondřej